จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

คำขวัญสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY 

  
         5 มิถุนายน ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกได้กำหนดให้เป็น วันแห่งการร่วมมือระหว่างชาติของทั่วโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม WORLD ENVIRONMENT DAY
        หากนับย้อนไป ณ จุดเริ่มแรกของวันดังกล่าวที่ได้มีการตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นเจ้าภาพ เรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" ( UN Conference on the Human Environment ) 
          ในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆกำลังเผชิญอยู่ ผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายๆอย่าง อาทิเช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Environment Programme ) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

        โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี โดยมีความห่วงใยในเรื่องของ ดิน น้ำ มลพิษทางอากาศ ในฐานะที่ทำหน้าที่กระตุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล จึงได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้คือ
1. การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนิสิตนักศึกษาทั่วไป
2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ เผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
3. เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป


            นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ

          1.กรมควบคุมมลพิษ

          2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          3.สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
       หนึ่งในการรณรงค์คือคำขวัญที่กระตุ้นเตือนการร่วมมือกัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2528-ปัจจุบัน คือ

          รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY   

         - 2528 (1985) Youth, Population and Environment 
                                                     
           เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม 

           -  2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ 

           - 2530 (1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development 

           - 2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

            - 2532 (1989) Global Warming ; Global Warming ภาวะโลกร้อน 

            - 2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth) เด็กและสิ่งแวดล้อม 

            - 2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

            - 2535 (1992) Only One Earth : Care and Share 

            - 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle 

            - 2537 (1994) One Earth, One Family โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน 

            - 2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก 

            - 2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home รักโลก:ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา 

            - 2540 (1997) For Life on Earth เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก 

            - 2541 (1998) For Life on Earth "Save our Seas" เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน 

            - 2542 (1999) "Our Earth, Our Future … Just Save It" รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม 

            - 2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา" 

            - 2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต 

            - 2545 (2002) Give Earth a Chance ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต 

            - 2546 (2003) Water - Two Billion People are Dying for It! รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน 

            - 2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live? ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย 

            - 2548 (2005) PLAN FOR THE PLANET เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก

            - 2549 (2006) DON''T DESERT DRYLANDS! เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ 

             - 2550 (2007) Melting Ice - A Hot Topic หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

             - 2551 (2008) CO2 Kick the Habit Towards a Low Carbon Economy 
         - 2552 นี้ได้กำหนดคำขวัญสำหรับการรณรงค์ว่า
               ลดวิกฤษโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 
                " Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change "  
คุณคือพลังช่วยหยุดยังภาวะโลกร้อน
          - 2554 ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests:Nature at your Service)


กลอนลดภาวะโลกร้อน
ถึงหน้าหนาวก็หนาวจนตัวแข็ง

ถึงหน้าร้อนก็ไม่แล้งพอทนไหว

แต่ตอนนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนไป

ถึงหน้าร้อนเมื่อไหร่ไร้น้ำกิน

โลกนั้นร้อนจนคนเราแทบละลาย

คนอยากตายหันทางใดแห้งแล้งสิ้น

พืชและผักต่างล้มตายทั่วแดนดิน

เราคงสิ้นหากโลกร้อนโลกละลาย

ใครๆ บอกให้ช่วยกันลดโลกร้อน

มัวแต่นอนตีพุงลดได้ไหม

ต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้

โลกสดใสคนสดชื่นชื่นมื่นกัน

ไม่ควรเกี่ยงให้คนโน้นและคนนี้

คนที่ดีมีสำนึกอย่าแค่ฝัน

ตื่นขึ้นมาช่วยโลกเราก่อนไม่ทัน

มิเช่นนั้นถ้าโลกร้อนเราจะตาย

              ที่มา; http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_02231.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น